Adatkezelési Tájékoztató (GDPR Egységes Európai Adatvédelmi Rendelet)

LOGI-VÁR natúr fa építőjáték

Adatkezelési Tájékoztató (GDPR)


Adatkezelő megnevezése: Fazekas Ferenc ( 526202 ) E.V. (továbbiakban: LOGI-VÁR webáruház)Székhely: 4220 Hajdúböszörmény Báthory Gábor körút 32/a térképAdószám: 47602353-2-29Nyilvántartási szám: 01774875Internetes csomagküldő kiskereskedelem: 2801/2017/BKereskedő statisztikai száma: 47602353-6720-231-09Kiállító hatóság: Hajdúböszörmény Város JegyzőjeBankszámlaszám: (OTP Bank Nyrt. hajdúböszörményi fiók): 11738060-23870299E-mail cím: logivar (kukac) hotmail (pont) huTelefon: +36-70-2198-112 +36-52-372-053
GDPR fogalom meghatározásokSzemélyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adat állományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
Adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.
Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.
Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.
LOGI-VÁR webáruházat személyes adat megadása, regisztráció nélkül bárki számára szabadon elérheti. Az internetes látogatása során az LOGI-VÁR webáruház rendszere rögzít bizonyos adatokat, melyeket az LOGI-VÁR webáruház kizárólag statisztikai célokra, illetve internetes megjelenésünk optimalizálására és a rendszer biztonságának növelésére használ fel, ezen adatok személyes adatot nem tartalmaznak.LOGI-VÁR webáruház a profil adatok és állapot adatok gyűjtéséhez (pl. IP-cím, böngésző típusa, belépés napja és ideje) úgynevezett sütiket (cookie-kat) használ. A cookie-k olyan adatok, melyek az internetes oldal látogatásakor a böngésző programról ideiglenesen az Ön által használt számítógép merevlemezére kerülnek, abból a célból, hogy a későbbiekben segítsék az oldalhoz történő könnyebb hozzáférést, a keresett tartalmak egyszerűbb megtalálását. A cookie-kat Ön bármikor törölni tudja a számítógépről, illetve a böngészőn keresztül eleve meg is tilthatja azok használatát.
LOGI-VÁR webáruház nem működtet hírlevél rendszert és regisztráció nélkül használható. LOGI-VÁR webáruház az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelésen kívül csak olyan esetekben kezel, illetve továbbít személyes adatokat, amikor erre jogszabály kötelezi. LOGI-VÁR webáruház a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat – az általa szerződéssel jogosított adatkezelők/adatfeldolgozók kivételével – csak az érintett előzetes és kifejezett írásbeli hozzájárulása esetén továbbítja harmadik fél részére.
LOGI-VÁR webáruház a személyes adatok szabályos kezelését megfelelő technikai eszközök és szervezési intézkedések, belső szabályzatok alkalmazásával biztosítja. A LOGI-VÁR webáruház a személyes adatok kezelése és védelme során fokozott körültekintéssel jár el. A LOGI-VÁR webáruház csak pontos és szükség esetén naprakész adatokat kezel, és csak annyi ideig, ameddig az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges. Ha az adatkezelés célja már nem áll fenn, LOGI-VÁR webáruház haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül törli az érintettek személyes adatait.Az érintett bármikor, indokolás nélkül, írásban kérheti személyes adatainak vagy adatai egy részének helyesbítését, módosítását, korlátozását, törlését („elfeledtetéshez való jog”), illetve visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását. LOGI-VÁR webáruház haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem kézhezvételét követő 15 napon belül intézkedik az érintett általa kezelt személyes adatainak helyesbítéséről, módosításáról, korlátozásáról vagy törléséről.Amennyiben az érintett megítélése szerint a LOGI-VÁR webáruház jogosulatlanul kezeli a személyes adatait, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen. LOGI-VÁR webáruháza tiltakozást - az érintett adatai kezelésének felfüggesztése mellett - haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem kézhezvételét követő 15 napon belül megvizsgálja, és vizsgálatának eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
A személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogsérelem esetén, vagy ha fennáll a jogsérelem közvetlen veszélye, az érintett vagy bármely harmadik személy bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH).Az érintett az általa tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható. LOGI-VÁR webáruház az általa kezelt adatokkal kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket, javaslatokat a logivar@hotmail.hu e-mail címen, valamint a 4220 Hajdúböszörmény Báthory Gábor körút 32/a postacímen fogadja.
LOGI-VÁR webáruház használata során rendelkezésére bocsátott személyes adatait célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.bizalmasan kezeljük, harmadik fél részére nem adjuk át. Ez alól kivételt jelentenek az alvállalkozónak szükségesen megadott adatok, melyek nélkül a rendelés teljesítése nem kivitelezhető, például a Magyar Postának átadott kiszállításhoz szükséges információk. A megrendelt termékről számla készül, mely a hatályos jogszabályokban előírt módon és ideig tárolásra kerül. Adatvédelmi incidensAz adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az adatvédelmi incidens tudomására jutásától számított 72 órán belül bejelenti a felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. A tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatkezelő, illetve kapcsolattartója elérhetőségét, az adatvédelmi incidens jellegét, továbbá közölni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket, az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket és az esetleges hátrányos jogkövetkezmények enyhítését célzó intézkedéseket.
Az adatkezelő köteles nyilvántartás vezetni az esetleges adatvédelmi incidensekről, az esetleges ellenőrzések, valamint az érintett tájékoztatása céljából. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
Adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok:Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR); az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.); a gazdasági reklámtevékenységről szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Reklámtv.); Jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014 (II.26.) kormányrendelet, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvény.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság:1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5. Telefon: +36 -1-391-1400 e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Mellékletek
1. sz. Melléklet: Általános Szerződési Feltételek 2021.01.01.
2. sz. melléklet: Fajáték rendelés elektronikus visszaigazolása
3. sz. melléklet: Natúr fa építőjáték rendelés írásbeli megerősítése
4. sz. melléklet: Elállási/felmondási nyilatkozatminta 5. sz. melléklet: ODR Online vitarendezési platform
6. sz. melléklet: Adatkezelési Tájékoztató (GDPR)
7. sz. melléklet: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
8. sz. melléklet: 2 oldalas prospektus (minden egységcsomagban megtalálható)
9. sz. melléklet: 12 oldalas tájékoztató füzet (minden egységcsomagban megtalálható)
10. sz. Melléklet: LOGI-VÁR natúr fa építőjáték hajdúböszörményi telephely térképe
Tárhely-szolgáltató neve, címe: (Google Sites) Google Inc 1600 Amphitheatre Parkway. Mountain View. CA94043. Amerikai Egyesült Államok Webcím: www.google.com E-mail: support-hu@google.com
Hajdúböszörmény 2021. 01.01.
LOGI-VÁR-használat és kutatások a Debreceni Egyetem kora gyermekkori és felsőoktatási szervezeti egységeiben
LOGI-VÁR-használat és kutatások a Debreceni Egyetem kora gyermekkori és felsőoktatási szervezeti egységeiben Zolnai Bettina
LOGI-VÁR Általános Szerződési Feltételek 2021.01.01..pdf

LOGI-VÁR logikai várépítő játék szerződési feltételek
GDPR Adatkezelési Tájékoztató 2018.pdf
Adatkezelési Tájékoztató (GDPR Egységes Európai Adatvédelmi Rendelet)
házépítő játékok, logivar-fajatek.hu
1 garnitúra fa építőjáték (86 elem) ára: 9.000 Ft. + posta ktsg. Faház mérete kb. 30 × 25 × 30 cm. Gyerekek a fotón látható faházat, és annak többféle változatát alkothatják meg. Készletek többszörözésével az építési variációk is növekednek.
2 építő készlet (172 elem) ára: 18.000 Ft. + posta ktsg. Otthoni játékra kezdő mennyiségként két egységcsomagot javaslunk. Két gyerek közösen is tud építkezni. Összetettebb építmények, áthidalások megépítése is lehetővé válik.
3 garnitúra fa építő (258 elem) ára: 27.000 Ft. + posta ktsg. Az 1 és a 2-es fotón látható két épületet minimális módosítással egymásba illesztettük. Látható hogy 3 csomagos építő készletből - a ketteshez hasonlítva - már igen látványos alkotások készülhetnek.
4 csomag konstrukciós játék (344 elem) ára: 36.000 Ft. + posta ktsg. Favár mérete kb. 60 × 60 × 60 cm. Ekkora mennyiségből már a LOGI-VÁR nyújtotta variációs lehetőségeket teljesen ki tudják használni az óvodások - iskolások. Profi építészeknek és közös családi építkezésekhez ezt a játék mennyiséget ajánljuk. Minden alkalommal egy új építési ötlet kipróbálására lesz módjuk a gyerekeknek.
Logivár natúr fa építőkocka, az egységcsomagok szabadon többszörözhetők. www.logivar-fajatek.hu
1 garnitúra (86 építő elem) LOGI-VÁR fa építőjáték. Az egységcsomagok szabadon többszörözhetők.
Megrendelését leadhatja: logivar@hotmail.hu
www.logivar-fajatek.hu